Økonomisk Eksperimentarium banner
Forside Spil Artikler Ordliste Om projektet

ORDLISTE
I tilknytning til økonomispillet er der en ordliste med forklaring af de vigtigste økonomiske begreber:Afgift
En afgift er en lovbestemt skat, der lægges på visse varer, fx. alkohol

Afgiftspolitik
Politisk beslutning om hvad man skal betale gebyr af og hvor meget, f.eks energiafgift.

Aktionærer
Medejere, som har aktier i en virksomhed. Disse får en del af overskuddet via udbyttebetaling.

AM-bidrag
AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) er en skat på 8 % af den samlede, personlige indkomst. Der skal dog ikke betales AM-bidrag af SU, dagpenge, kontanthjælp m.m.

Arbejdsgivere
Chefen eller ejeren af en virksomhed, som beskæftigerer lønmodtagerne.

Arbejdsløshedsforsikring
En forsikring, som lønarbejdere og selvstændige kan indbetale til og siden få understøttelse ved arbejdsløshed.

Arbejdsmarkedsbidrag
Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) er en skat på 8 % af den samlede, personlige indkomst. Der skal dog ikke betales AM-bidrag af SU, dagpenge, kontanthjælp m.m.

Arbejdsudbud
Samfundsøkonomisk begreb, der beskriver det samlede udbud af arbejde.

Arveafgift
Når man arver, skal man betale afgift til staten.

Bankerot
Når staten går konkurs og ikke kan betale afdrag og renter på sine lån.

Bilsyn
Personbiler skal til syn hvert andet år, både af hensyn til sikkerhed og miljø.

Boligudbud
Økonomisk begreb, der dækker den samlede udbudte boligmængde.

Bonus
Belønning til medarbejder, der har nået et aftalt mål.

Boykot
Et fravalg af handel med en person, en virksomhed eller et land, typisk på grund af uenigheder (efter kaptajn Charles Boycott).

Brugerbetaling
Brugerne af forskellige offentlige ydelser skal selv betale dele af eller hele udgiften, f.eks. børnepasning.

Bundfradraget
Kaldes også personfradrag og er det beløb man kan tjene, før man skal betale skat.

Bundskat
En skat til staten på 3,64 % af den personlige indkomst.

Bundskatten
Efter personfradrag betaler man 4,64 % af sin samlede indkomst.

Børnecheck
(Børne- og ungeydelsen.) Gives til forældre med børn mellem 0 og 18 år.

Efterlønsordning
Giver 64 - 67 årige, som har betalt efterlønsbidrag, mulighed for at stoppe arbejdet og få udbetalt dagpenge i stedet.

Egenkapital
Den del af en virksomheds værdier, som ejes af virksomhedens ejer.

Ejendomsskat
Skat af din faste ejendom, betales til kommunen på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering.

Ejendomsværdiskat
Skat af din faste ejendom, betales til staten på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering.

Ejerbolig
Når ejeren ejer sin bolig, modsat lejebolig.

Eksamens-checken
Eksisterer ikke i virkeligheden, men er i spillet en belønning til dem, der har gennemført studiet.

Eksport
Salg af varer og tjenesteydeler til udlandet.

Eksportvare
Varer, der sælges til udlandet.

Engangsvederlag
En engangsydelse, som kan bruges til at honorere en gennemført præstation eller indsats.

Erhvervsdelegation
Ofte i forbindelse med kongehuset eller ministernes rejser planlægges en gruppe virksomheder at rejse med for at promovere deres forretning.

Fagforening
En sammenslutning af lønmodtagere, som varetager arbejdernes interesser i bl.a. løn- og arbejdsforhold.

Fastkurspolitik
En politik, hvor nationalbanker søger at fastholde vekselkursen til en bestemt valuta.

Finanskrise
Normalt skal pengene fra dem med overskud, via bankerne til dem der gerne vil investere. Bryder det sammen, har vi en finanskrise.

Finansmarkedet
Omfatter hele sektoren omkring kapitalanskaffelse såsom banker, investeringsbanker, aktiemarkedet mm.

Forlig
Aftale.

Fradrag
Et beløb man må trække fra sin personlige indkomst, inden skatten beregnes.

Fyringsolie
Nogle huse har egen oliefyr, der bruges til opvarmning af huset. I oliefyret bruges fyringsolie som brændsel.

Husforsikring
Man kan forsikre sig mod brand-, storm- og vandskader på sit hus og kan dermed undgå de store økonomiske problemer, hvis man er uheldig.

Huslejeloft
Et loft over den tilladte husleje, som skal sikre, at folk med lave indkomster kan få et hjem.

Import
Varer og tjenesteydeler købt i udlandet kan importeres til Danmark.

Importafgift (Told)
Et politisk instrument til at fremme eller beskytte dele af den hjemlige industri eller varer fra et bestemt land.

Indkomst efter skat
Den udbetalte løn, når skat og AM-bidrag er betalt.

Internationale miljøaftaler
Vores klima og miljø er påvirket af vores nabolandes forurening. Derfor forsøger man at indgå globale aftaler om udledningen.

Investeringsstrategi
Plan for, hvordan man vil investere sine penge, fx i aktier, obligationer eller ejendom.

Kapitalindkomst
Samlede indtægter og udgifter fra/til renter og gevinst eller tab fra investeringer.

Kirkeskat
Den skat som medlemmer af folkekirken betaler til dækning af nogle af folkekirkens udgifter.

Kollektiv trafik
Offentlig transport såsom busser, tog, færger og fly.

Kommuneskat
Skat som de enkelte kommuner indkræver, til dækning af kommunale udgifter. Byrådet fastlægger procentsatsen.

Konkurrenceevne
Evnen hos et lands virksomheder til at konkurrere på verdensmarkedet.

Konkurs
En virksomhed eller person kan gå konkurs, hvis man ikke kan betale renter og afdrag på sine lån.

Kontanthjælp
Kontanthjælp er en overførselsindkomst, der tildeles efter en individuel vurdering til borgere, der ikke kan forsørge sig selv.

Krone styrkes
Prisen på danske kroner stiger.

Krone svækkes
Prisen på danske kroner falder.

Kursen
Er prisen på en aktie eller obligation. Prisen bestemmes af udbud og efterspørgsel.

Kvalifikationstillæg
Løntillæg til medarbejdere med særlige opgaver.

Ledigheden
Det samlede antal af arbejdssøgende. Ofte opgjort i procent.

Leveomkostninger
Udgifter til mad, tøj, transport, husleje, el, vand, varme m.m.

Loft over
Maksimumsgrænse.

Moms
En generel vareafgift (25 %), også kaldet meromsætningsafgift.

Nationalbanken
Bankernes bank, som har til formål "at opretholde et sikkert pengevæsen og at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning i Danmark".

Obligation
En obligation er et gældsbrev. Køber man en obligation, yder man et lån til den der har udstedt obligationen og man får til gengæld renter.

Obligationspris
Værden af en obligation fastsættes ud fra samfundsøkonomien og virksomhedens forretning.

Offentlige budget
Kaldes finansloven, hvor pengene fordeles til forskellige offentlige opgaver og institutioner.

Outsourcet
En virksomhed kan vælge at købe (outsource) vare eller ydelser, den tidligere selv har produceret, hos en underleverandør.

Overenskomstforhandlinger
Aftale mellem en eller flere arbejdsgivere og flere lønmodtagere, som beskriver reglerne for løn- og arbejdsforhold.

Pensionsopsparing
En opsparing til alderdommen. Af de penge, som sættes ind på en pension, skal der ikke betales skat.

Personfradrag
Kaldes også bundfradrag og er det beløb man kan tjene, før man skal betale skat.

Personlig indkomst
De samlede indtægter. Af dette beløb betales AM-bidrag.

Personligt fradrag
Alle over 18 år må trække 42.900 kr. fra den personlige indkomst før skatten beregnes

Personskatten
Skatten på lønindkomst. Kan bestå af flere forskellige dele.

Polterabend
Fest for bruden eller brudgommen kort før brylluppet.

Privat sundhedsforsikring
Det er muligt at tegne en privat forsikring, som dækker indlæggelse på privat hospital, psykologhjælp m.m.

Recession
Den økonomiske tilstand når bruttonationalproduktet er faldet flere kvartaler i træk.

Regulering af boligmarked
F.eks. regler for fastsættelse af husleje.

Røde tal
Minus markeres med rød tal i regnskaber, altså underskud.

Samlede fradrag
Det personlige fradrag samt øvrige fradrag som f.eks. renteudgifter, ratepension, bidrag til A-kasse m.m.

Selvrisiko
Ved mange forsikringer er der en selvrisiko. Ved en skade eller tyveri skal man selv betale denne del af udgifter.

Silicon Valley
Silicon Valley ligger lige syd for San Francisco i USA. Området er kendt for mange højteknologiske og IT-firmaer.

Skattepligtig indkomst
Den nettoindkomst, som skatten beregnes ud fra. (Personlig indkomst – AM-bidrag – fradrag = skattepligtig indkomst).

Skatteprocent
Den procentdel af lønnen man skal betale i skat. Man kan snakke om to forskellige: Den gennemsnitlige og den marginale.

Skattereform
Et flertal i folketinget kan vedtage en større eller mindre skatteomlægning.

Sociale ydelser
Alle de ydelser, som borgerne tildeles af staten eller kommunerne.

Spærrene
Den tagkonstruktion der bærer taget.

Statsbankerot
En situation, hvor en stat ikke kan betale sine renter og afdrag på lån.

Statsgæld
Den samlede statsgæld for Danmark består både statens indenlandske og udenlandske gæld.

Statsobligationer
Gældsbrev udstedt af staten. Betragtes ofte som et af de mere sikre investeringspapirer.

Sundhedsbidrag
En skat som går til dækning af især regionernes udgifter til sundhed, f.eks. sygehuse.

Sundhedsbidraget
Af den skattepligtige indkomst betales 7 % (2012), som primært går til finansiering af de offentlige sundhedsudgifter.

Sundhedskommission
En arbejdsgruppe med forskellige eksperter indenfor sundhedsområdet. Nedsat af Folketinget.

Tagkonstruktion og tegl
De bærende bjælker og tagbelægning.

Tilskudsordning
For at fremme en bestemt adfærd kan regeringen indføre en støtteordning.

Topskat
En skat til staten på 13,6 % af den del af den personlige indkomst som overstiger 421.000 kr. Beløbet stiger de kommende år.

Topskattegrænse
Den grænse, hvorefter man også skal betale topskat.

Udbytte
En virksomhed, der er et aktieselskab, kan vælge at udbetale udbytte til sine ejere dvs. aktionærerne.

Udstødningsfiltre
Køretøjer skal i Danmark være udstyret med et filter, der mindsker udledningen af giftstoffer fra bilen.

Ufaglærte
Arbejdere uden specielle faglige kvalifikationer indenfor det fag de er ansat.

Understøttelse
Det samme som kontanthjælp. Der er flere satser for understøttelse afhængig af alder og forsørgersituation.

Valutakurs
Prisen for en udenlandsk valuta. Simpel udbud og efterspørgsel bestemmer prisen.

Valutakursen svækkes/styrkes
Prisen på en udenlandsk valuta falder eller stiger.

Valutareserve
Nationalbanken har en beholdning af fremmed valuta, som kan blive brugt til køb og salg af danske kroner for at holde kursen fast.

Ældrebyrden
I fremtiden vil andelen af pensionister stige, samtidig med at vi har færre erhvervsaktive til at betale for folkepension m.m.

Ældrechecken
Supplerende pensionsydelse til ældre, der næsten ikke har anden indtægt og kun har en lille formue.

Øl- og spiritusafgifter
For at begrænse forbruget af alkohol, er der indført en afgift på spiritus m.m.

Årsindkomst
Samlede overførsler og løn på et år, f.eks summen af SU og løn.

Årsregnskaber
En opgørelse over en virksomheds aktiviteter i det sidste regnskabsår, som skal give et indblik i virksomhedens økonomiske formåen.


Økonomisk Eksperimentarium - Zebra Media 2012